20.04.2024  CPK   KRK 
   
Wielkość tekstu
Logowanie

Jak napisać pozew o alimenty?

Ugoda

Obowiązek płacenia alimentów strony mogą ustalić same między sobą, zawierając odpowiednią umowę cywilną, najlepiej u notariusza. Umowa ta powinna określać wysokość miesięcznego świadczenia alimentacyjnego oraz termin i sposób jego wpłacania. Strony mogą także dobrowolnie porozumieć się w kwestii alimentów przed sądem, zawierając ugodę sądową.
Zgodnie z art. 184 k.p.c. sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane w drodze ugody sądowej, zawartej przed wniesieniem pozwu, w tzw. postępowaniu pojednawczym.
Warto rozważyć polubowne rozwiązanie problemu alimentacji zamiast wdawać się w spór przed sądem. Należy zwrócić się do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego    (zobowiązanego)  , z prośbą o wezwanie go do próby ugodowej. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednoosobowym. Poza posiedzeniem pojednawczym, strony mogą także zawrzeć ugodę sądową na każdym etapie toczącego się postępowania, np. procesu o alimenty. Zawarcie ugody kończy postępowanie sądowe w danej sprawie.

Do jakiego sądu?

Pozew o zasądzenie alimentów kieruje się do sądu rejonowego. Pozew może być kierowany do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego    (zobowiązanego) lub do sądu właściwego według miejsca zamieszkania powoda    (uprawnionego).
 
Lista Sadów dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:
 

Dane do pozwu

W pozwie określamy sąd, do którego go kierujemy. Wskazujemy imię i nazwisko, adres powoda i pozwanego, a w przypadku jeśli występuje się jako przedstawiciel ustawowy na rzecz dzieci, także dane dziecka. Możliwe jest też złożenie wniosku o ustanowienie z urzędu profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego).
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia
 
Składając pozew alimentacyjny powód ma prawo złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Udzielenie zabezpieczenia obowiązuje do czasu wydania wyroku i jego uprawomocnienia się. Dotyczy to pozwu tak o alimenty, jak i rozwodowego.

Opłaty

Pozwy alimentacyjne są zwolnione od kosztów.

Klauzula wykonalności

Po zapadnięciu orzeczenia zasądzającego alimenty z urzędu sąd nadaje temu orzeczeniu klauzulę wykonalności i doręcza wierzycielowi. Dopiero orzeczenie z nadaną klauzulą daje uprawnienie złożenia go do komornika celem wszczęcia egzekucji. Gdyby sąd z urzędu nie przesłał orzeczenia (tytułu wykonawczego) należy zwrócić się po nie do sądu. Należy zwrócić uwagę, aby nie doprowadzić do utraty orzeczenia z klauzulą wykonalności (tzn. tytułu wykonawczego) albowiem uzyskanie go ponowne wiąże się z dużymi trudnościami.
 
W zakładce „Wzory pism” można znaleźć przydatne dokumenty.