20.04.2024  CPK   KRK 
   
Wielkość tekstu
Logowanie

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Rozpoczęcie procedury egzekucyjnej winno przebiegać w sposób następujący:

  • wybór komornika - podkreślić należy, że choć przepisy dopuszczają możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego do dowolnie wybranego komornika na obszarze całej Rzeczypospolitej, to ze względów praktycznych i ewentualnych kosztów wniosek lepiej jest złożyć do komornika właściwego dla miejsca zamieszkania zobowiązanego tj. dłużnika; (adresy kancelarii uzyskać można w sądach rejonowych lub na na naszej stronie internetowej - poziome menu nawigacyjne link "znajdź kancelarię");
  • wypełnienie i złożenie wniosku o egzekucję alimentów u wybranego komornika.We wniosku  reprezentant uprawnionych (określany jako wierzyciel) wskazuje swoje imię i nazwisko oraz adres, imiona i daty urodzenia małoletnich uprawnionych do alimentacji (jeżeli reprezentowani są uprawnieni do alimentacji pełnoletni dołącza się stosowne pełnomocnictwo). Określa się wysokość należnego roszczenia oraz wskazuje sposób przekazywania wyegzekwowanych środków (przekaz lub przelew) a także określamy do czego należy skierować egzekucję.. Sugeruje się otwarcie rachunku bankowego, gdyż znacznie przyspiesza to otrzymanie wyegzekwowanych należności. Wniosek winien zawierać także imię, nazwisko i adres zobowiązanego do alimentowania (określanego jako dłużnik).  Jeśli jest znany rachunek bankowy dłużnika lub miejsce pracy, a także inne składniki majątkowe, podajemy je we wniosku. Jeśli nie są znane zwracamy się do komornika we wniosku egzekucyjnymo ich ustalenie z urzędu. Wniosek także powinien zawierać dodatkowo dane personalne i numer PESEL. Jest to bardzo ważne, a wręcz nieodzowne w sytuacji jeśli chodzi o ustalenie miejsca pobytu i źródeł dochodu.

Do tak przygotowanego wniosku dołączamy odpis orzeczenia sądu, opatrzony klauzulą wykonalności. Jeśli wypełnienie wniosku nastręcza trudności należy poprosić o pomoc w jego wypełnieniu kancelarię komornika. Możliwe jest złożenie wniosku do protokołu .