19.04.2024  CPK   KRK 
   
Wielkość tekstu
Logowanie

Przebieg postępowania egzekucyjnego

Po zarejestrowaniu wniosku egzekucyjnego komornik zakłada akta sprawy nadając jej numer, który poprzedza oznaczenie literowe KMP. Jeżeli wniosek nie zawiera żadnych braków, jest w nim wskazane miejsce pracy lub rachunek bankowy dokonane zostaje zajęcie.

Odpis zajęcia zostaje przesłany do wiadomości stronom. Po nadesłaniu pieniędzy na rachunek komornika, w terminie nie późniejszym niż 4 dni od daty wpływu jest obowiązek przekazania ich uprawnionemu, a jeżeli dopuści się do opóźnienia, komornik jest obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki, od nie przekazanych w terminie kwot (art. 22 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji). W przypadku posiadanych przez dłużnika wierzytelności (np. z tytułu dzierżawy, najmu itp.) możliwe jest też ich zajęcie. Jeżeli zaś egzekucja skierowana zostaje do ruchomości (np. telewizor, samochód itp.) zostają one zajęte i sprzedane na licytacji publicznej, a środki uzyskane ze sprzedaży przekazane wierzycielowi.

Nie ma przeszkód też, aby złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości (np. z własnościowego prawa do lokalu). Musi być to jednak wyraźnie określone we wniosku i wskazana konkretna nieruchomość przy lokalu spółdzielczym, także jego adres (spółdzielnia mieszkaniowa), przy lokalu mającym numer księgi wieczystej oprócz miejsca położenia także numer urządzonej księgi wieczystej.

W sytuacji istnienia zaległości alimentacyjnych możliwa jest egzekucja ze wszystkich składników majątku jednocześnie, do czasu uzyskania pełnego zaspokojenia. Brak wiedzy wierzyciela o stanie majątkowym dłużnika nie jest przeszkodą do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, albowiem komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

Komornik posiada uprawnienia dokonywania ustaleń miejsca zamieszkania i pracy dłużnika przez organy Policji. Dochodzenia odnośnie majątku dłużnika powinny być przeprowadzane okresowo, w odstępach nie dłużnych niż 6 miesięcy.

Jeżeli pomimo wykorzystania wszystkich instrumentów przysługujących komornikowi nie zostanie ustalony majątek dłużnika, komornik składa wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienie majątku. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 12 miesięcy, komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych (art. 1086 kpc).